parallaxis háttér

Felhasználási feltételek

Kérjük, hogy Szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket. A következő meghatározások jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • Leányvállalat : olyan jogalany, amely egy fél ellenőrzése alatt áll, egy fél irányítása alatt áll, vagy amely egy féllel közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” a részvények 50%-ának, részvényrészesedésének vagy egyéb értékpapíroknak a tulajdonjogát jelenti, amely az igazgatók vagy más irányító hatóság megválasztására jogosult szavazni. .

 • Ország hivatkozik: Budapest, Magyarország

 • A Társaság (a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven) a Fejlesztő Élménytár Könyvkiadó, Budapest, Vadasz u. 42, 1054 Magyarország.

 • Az eszköz minden olyan eszközt jelent, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

 • A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.

 • Az Általános Szerződési Feltételek (más néven „Feltételek”): jelen Feltételek és feltételek, amelyek a teljes megállapodást alkotják Ön és a Vállalat között a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

 • Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása : bármely harmadik fél által biztosított szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.

 • A webhely az R.D. Harrisra hivatkozik, amely a https://historyfiledata.com webhelyről érhető el

 • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja, adott esetben.

Elismerés

Ezek a Szolgáltatás használatára vonatkozó Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között érvényben lévő szerződés. Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartja a jelen Feltételeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18. életévét betöltötte. A Társaság nem engedélyezi 18 éven aluliak számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a szolgáltatás használatának feltétele az is, hogy Ön elfogadja és betartja a Vállalat adatvédelmi szabályzatát. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Alkalmazás vagy a Webhely használata során az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, hogy szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalatnak nincs ellenőrzése harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett, és nem vállal felelősséget azokért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a webhelyen elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott. vagy bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Felmondás

Előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, beleértve korlátozás nélkül, ha Ön megsérti ezeket a feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

Korlátolt felelősség

Az Ön által esetlegesen elszenvedett károk ellenére a Vállalat és bármely beszállítója teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése értelmében, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a fentiek tekintetében az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy 100 USD-ra korlátozódik. ha nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményi kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az elmaradt haszonból, adatvesztésből vagy adatvesztésből eredő károkat, ill. egyéb információ, üzleti megszakítás, személyi sérülés, a magánélet elvesztése, amely a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftverek és/vagy harmadik féltől származó hardverek használatából vagy használatának képtelenségéből ered, vagy bármilyen módon összefügg a Szolgáltatással, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével összefüggésben),akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat nem teljesíti alapvető célját.

Egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem érvényesül. Ezekben az államokban mindkét fél felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

„AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” nyújtjuk, minden hibával és hibával, mindenféle garancia nélkül. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat a saját nevében és Leányvállalatai, valamint azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten elzár minden garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb, a Szolgáltatás, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó minden vélelmezett garanciát, valamint a kereskedésből, a teljesítményből, a használatból vagy a kereskedelmi gyakorlatból fakadó garanciákat.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság szolgáltatója nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésére vagy elérhetőségére, illetve az információkra, tartalomra, anyagokra vagy termékekre vonatkozóan tartalmazza; (ii) a Szolgáltatás zavartalan vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott információk vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) a Szolgáltatás, annak szerverei, a Vállalattól vagy nevében küldött tartalom vagy e-mailek vírusoktól, szkriptektől, trójai programoktól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy egyéb káros összetevőktől mentesek.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó vonatkozó törvényes jogaira vonatkozóan, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben azonban az e pontban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a hatályos jogszabályok szerint érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára egyéb helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták megoldása

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik abba, hogy a vitát először informálisan, a Vállalathoz fordulva próbálja meg rendezni.

Európai Uniós (EU) felhasználók számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak minden kötelező rendelkezése hasznot húz.

Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormánya embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést úgy módosítják és értelmezik, hogy az a vonatkozó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa az adott rendelkezés céljait, a többi rendelkezés pedig továbbra is érvényben marad.

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy ezt a jogot gyakorolják, vagy ezt követően bármikor megköveteljék az ilyen teljesítést, és a jogsértésről való lemondás sem jelent lemondást bármilyen későbbi jogsértés.

Fordítás Tolmácsolás

Előfordulhat, hogy ezeket a feltételeket lefordították, ha Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük azokat. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha egy átdolgozás lényeges Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az új feltételek hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban értesítsünk. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön beleegyezik a módosított feltételek betartásába. Ha Ön részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

 • E-mailben: info@historyfiledata.com

 • Telefonszámon: +36 1 332 7392